Produkten

Stress- en re-integratiemanagement
Stress heeft altijd een oorzaak. Te hoge werkdruk, iemand kan niet voldoen aan de hoge eisen die de omgeving stelt, maar ook agressief gedrag van klanten, pesterijen door collega’s of eentonig werk. Dat leidt vaak niet alleen tot psychische klachten zoals overspannenheid of depressiviteit, maar ook tot fysieke klachten als RSI of hartkwalen, en tot ongelukken die ontstaan door gehaastheid of een gebrek aan concentratie.
Stressmanagement is gericht op het coachen en trainen van individuen, en op het adviseren van organisaties als geheel. Het gaat aan de ene kant om manieren waarop het individu zijn balans van spanning en ontspanning zelf kan regelen en zich staande kan houden in het moderne leven, en aan de andere kant om manieren waarop een (arbeids-)organisatie een hoge productiviteit kan realiseren met duurzaam gezonde en gemotiveerde werkers.
Wij zijn gespecialiseerd in advisering en behandeling van verzuimbegeleiding, stressmanagement en re-integratie. Dat doen wij op organisatie- en op individueel niveau. We zetten daarvoor multidisciplinaire specialisten in die werken vanuit een oplossingsgerichte aanpak. Wij werken daarbij vanuit een oplossingsgerichte aanpak.  Wij zijn ISMA-geregistreerd.

Coaching
Coaching is gericht op het verdiepen van het bewustzijn van de coachee voor wat betreft de effecten van het eigen gedrag. De bedoeling is dat de coachee in beweging komt. Coaching is de ander leren te leren. Dat kan persoonlijk zijn, maar ook loopbaangericht, dan heeft de coaching betrekking op de aansluiting tussen de persoon en de functie. De coach helpt een medewerker inzicht te krijgen in zijn waarden, interessen en mogelijkheden. Hij verbindt deze – samen met de medewerker – aan een bestaande of toekomstige functie. Loopbaancoaching sluit aan bij competentiemanagement en de competentieontwikkeling van de medewerker. Het kan ook goed worden ingezet binnen het mobiliteitsbeleid van een organisatie.  Ook kan de coach competentieontwikkelingsgericht coachen, de coach geeft dan handvatten om gericht met de medewerker te werken aan de effectiviteit van de in te zetten competenties op persoonlijk en organisatieniveau. Om dit te bereiken, zien we het coachen op competentieontwikkeling in het bijzonder als het stimuleren van de zelfverantwoordelijkheid voor de eigen competentieontwikkeling."
Tenslotte voeren we zogenaamde. Immediate coaching uit: coaching via e-mail op dagelijkse basis. Meestal ingezet bij management development coaching, maar ook geschikt voor ziekteverzuim begeleiding en preventie.

Mediation
Met mediation lost u samen met de andere partij uw conflict op met hulp van een onafhankelijke mediator. Het grote verschil met advocaten en rechters is dat de mediator geen standpunt inneemt, geen oplossingen bedenkt en geen beslissingen neemt. Dat doet u zelf. De mediator begeleidt u daarbij. U werkt en denkt dus zelf actief mee en u bepaalt de oplossing. Hierdoor is de oplossing vaak beter dan een opgelegde oplossing van bijvoorbeeld een rechter. De mediator kiest geen partij, maar blijft onafhankelijk en neutraal.
Er gelden 2 belangrijke uitgangspunten bij mediation: Vertrouwelijkheid en geheimhouding
In een conflict vertrouwt men elkaar meestal niet meer. Tijdens de mediation wordt er juist ook gewerkt aan het herstellen van het vertrouwen. Daarom valt alles wat tijdens de mediationgesprekken besproken wordt onder de geheimhoudingsplicht. Dit geldt ook voor de gespreksverslagen, overeenkomsten en zelfs voor de uitkomst van de mediation. Deze geheimhoudingsplicht geldt ook voor de mediator.
In het algemeen zijn er geen anderen (zoals advocaten, adviseurs) bij de mediation aanwezig. Maar soms kan het toch goed of nodig zijn dat uw advocaat of adviseur bij een gesprek aanwezig is. Bijvoorbeeld om de gevolgen van een oplossing te bepalen. Dat mag, met instemming van de andere partij en de mediator. De advocaat of adviseur moet zich dan ook houden aan de geheimhoudingsplicht.
Vrijwilligheid: een mediation kan alleen starten als u en de andere partij aan mediation willen meedoen. U kunt niet gedwongen worden om aan mediation mee te doen. Anders is mediation gedoemd te mislukken. Ook als een ander mediation voorstelt bent u niet verplicht om deel te nemen aan de mediation. Mediation biedt veel voordelen en is geschikt voor veel verschillende conflicten. Misschien dus ook wel voor uw conflict. Het is dus belangrijk een weloverwogen keuze te maken.  
Als u kiest voor mediation, zult u actief moeten meewerken om het goed te laten verlopen. U moet samen een oplossing willen vinden voor het probleem.

Onze mediator is geregistreerd en gecertificeerd bij het NMI. Hij werkt mee in het project van het ministerie van Justitie: “mediation naast rechtspraak” en wordt ook ingezet vanuit vraag van het Juridisch Loket
Naar boven